• Best Sellers
  • Best Price

Nhà Xuất Bản Khác

OXFORD UNIVERSITY PRESS (OUP)

OXFORD UNIVERSITY PRESS (OUP)

Nhà xuất bản Đại học Oxford(Oxford University Press - OUP) là thành viên của Đại học Oxford (Anh). Sứ mệnh của OUPlà thực hiện các mục tiêu của Trường Đại học về nghiên cứu, học bổng và giáo dục thông qua các ấn phẩm được xuất bản trên toàn thế giới. OUP là nhà xuất bản thuộc một trường đại học lớn nhất thế giới.

OUP là một thương hiệu quen thuộc với hàng triệu người dùng thông qua các chương trình xuất bản đa dạng, bao gồm các tác phẩm học thuật trong tất cả các ngành học, Kinh Thánh, âm nhạc, sách giáo khoa ở trường và đại học, sách dành cho trẻ em, tài liệu giảng dạy tiếng Anh, sách kinh doanh, từ điển và sách tham khảo và tạp chí học thuật.

Oxford University Press(OUP) is a department of the University of Oxford. It furthers the University's objective of excellence in research, scholarship, and education by publishing worldwide. OUP is the world's largest university press with the widest global presence.

It has become familiar to millions through a diverse publishing program that includes scholarly works in all academic disciplines, bibles, music, school and college textbooks, children's books, materials for teaching English as a foreign language, business books, dictionaries and reference books, and academic journals.


số áo drogba
  • Gợi ý dành riêng cho bạn
  • Sách đang theo dõi